תקנון החנות

מנהלי האתר

"אפיק" הינו אתר ברשת האינטרנט המשמש כקטלוג וחנות לצרכי משרד. האתר מופעל ע"י אפיק מוצרי הדפסה בע"מ קיבוץ אפיק 12938 ד.נ. רמת הגולן (להלן: "החברה") , המוכרת ומשווקת צרכי משרד החל משנת 1991. כל הזכויות במידע ו/או בתצוגה ו/או בתוכנה כהגדרתה בחוק המחשבים, תשנ"ה – 1995 המופיעים באתר שייכות ושמורות לאפיק. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להשתמש בתכנים המוצגים באתר ו/או לעשות בהם כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של החברה, אלא אם החברה התירה זאת במפורש בכתב ומראש. תכני האתר והמוצרים הנמכרים במסגרתו, כולם או חלקם, עשויים להיות מוצגים, פרט לרשת האינטרנט גם במדיה תקשורתית אחרת, לרבות תקשורת קווית, סלולארית, טלוויזיה ו/או כל מדיה אחרת שהיא. תנאי השימוש המפורטים להלן רלוונטיים וחלים על כל ערוץ ו/או מדיה תקשורתית שהיא בהם יופיעו.

ביצוע הרכישה

רשאי לרכוש באתר כל אדם או תאגיד רשום בישראל המחזיק כדין בכרטיס אשראי בר תוקף.
התמונות המלוות את המוצרים המוצעים למכירה באתר נועדו להמחשה בלבד. ליד כל מוצר מוצג מחירו בשקלים. רכישת מוצרים תתבצע באמצעות הוספתם אל סל הקניות. ניתן לשנות כמויות, להוסיף ולגרוע פריטים מסל הקניות בכל עת עד להשלמת הליך הרכישה. בסיום ההזמנה יש לגשת לקופה לצורך אישורה.

תשלום

התשלום מתבצע באמצעות כרטיסי אשראי. החברה מציעה ללקוחותיה העושים שימוש באתר אפשרות לרכישת המוצרים בתשלומים, ללא ריבית. מספר התשלומים משתנה בהתאם לסכום הרכישה. חיוב כרטיס האשראי בפועל יעשה לאחר הכנת המוצרים למשלוח וסמוך לשליחתם. פרטי כרטיס האשראי מועברים באמצעות שרת מאובטח כאשר הם מוצפנים ומאובטחים. ידוע ומוסכם על המשתמש, כי ייתכן וחיוב כרטיס האשראי יעשה על ידי אחד מזכייניה של החברה, מבלי לגרוע מאחריותה של החברה כמפורט בתקנון זה. למשתמש עומדת האפשרות שלא למסור את פרטי כרטיס האשראי, ובמקרה כזה יצרו עימו קשר טלפוני נציגי שירות הלקוחות של החברה ביום העבודה הקרוב שלאחר ביצוע ההזמנה. עם זאת, פעולה שכזו עלולה לגרום לעיכוב באספקת המשלוח.

הכנת ההזמנה

כל המוצרים המוצגים באתר נמצאים במלאי החברה דרך קבע, וזמינים לאספקה מיידית. במקרים חריגים, בהם אזל מוצר מהמלאי, תודיע על כך החברה טלפונית ללקוח ביום העסקים הסמוך למועד ההזמנה, וללקוח תשמר הזכות לבטל את העסקה ללא תשלום. החברה מתחייבת, כי לא תעכב משלוח הזמנה בשל מוצר שאינו נמצא במלאי ללא ידיעת הלקוח והסכמתו. מוצרים חסרים, בתנאי שהם קיימים במלאי היבואן או היצרן, ישלחו ללקוח בנפרד תוך פרק זמן קצר ללא חיוב נוסף בגין המשלוח.

משלוח

החברה מבצעת משלוחים לכל רחבי הארץ, באמצעות שליחים או בדואר רשום. מועדי האספקה המצוינים באתר בעת משלוח בדואר כפופים לתקנון דואר ישראל ובאחריותו וכן להמצאות הלקוח בכתובת המשלוח בעת האספקה. ללקוח אשר לא ימצא בביתו או משרדו בעת ביקור השליח תושאר הודעה, לצורך תאום מחודש של מועד האספקה. לקוח שלא ימצא בביתו או משרדו לאחר שתואם עימו מועד אספקה ישא בעלות משלוח חדש.
לקוח אשר בחר לקבל את המשלוח באמצעות דואר רשום יידרש לסור לסניף הדואר הסמוך למקום מגוריו, בהתאם להודעה אשר תימסר לו על ידי דואר ישראל, ולאסוף את דבר הדואר בעצמו ועל אחריותו.
משלוח הזמנה אשר משקלה הכולל מעל 20 ק"ג או בנפח גדול במיוחד יתואם עם הלקוח טלפונית.

החזרת מוצרים

ניתן להחזיר כל מוצר שלם ובאריזתו המקורית תוך 30 יום. החברה תזכה את כרטיס האשראי או תשלח המחאה בגובה מלוא ערכו של המוצר המוחזר ללקוח, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי. על המוצרים המוחזרים להגיע אל משרדי החברה בכתובת הר"מ. הוצאות משלוח המוצרים יחולו על הלקוח. מוצר אשר נפגם במשלוח יוחלף על ידי החברה במוצר זהה ללא כל תמורה.

אחריות למוצרים

למוצרי מיכון משרדי, מדפסות, ציוד הקפי למחשבים, וציוד טכנולוגי אשר אינם מתוצרת החברה תצורף תעודת אחריות של היבואן. מובהר בזאת, כי האחריות למוצר תינתן על ידי היבואן ויצרן הציוד על פי ובכפוף לכתב האחריות המצורף למוצר. מוסכם ומובהר, כי החברה לא תהיה אחראית לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה שייגרמו ללקוח ו/או לצד שלישי כלשהו בשל ובקשר עם השימוש במוצרים אלה, אף אם נרכשו דרכה. מוצרים המיוצרים על ידי החברה ייהנו מאחריות מלאה לשנה מיום הרכישה, בכפוף לשימוש נכון וסביר במוצר. מוצר שימצא לא תקין יתוקן או יוחלף במוצר זהה חדש, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

אחריות

על הלקוח לוודא לפני פתיחת אריזת המוצר המוזמן כי הוא מתאים לצרכיו. במידה והלקוח נוכח לדעת כי המוצר אינו מתאים לצרכיו, הוא זכאי להחזירו תוך 30 יום שלם ובאריזתו המקורית אל משרדי החברה, בכפוף ובהתאם למפורט לעיל. למען הסר ספק מובהר כי לא יינתנו זיכויים ו/או יבוצעו החלפות בגין מוצרים אשר אריזתם נפתחה.
טענות בדבר מוצרים פגומים יש לשלוח למשרדי החברה בצרוף המוצר וראיות התומכות בכך. במידה והמוצר אינו ניתן לתיקון הוא יוחלף במוצר חדש, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

הצהרת פרטיות

על מנת להשלים את הרכישה על הלקוח למסור את פרטיו האישיים: שם, מס תעודת זהות או ח.פ, כתובת, כתובת דוא"ל ומספר כרטיס האשראי לחיוב. מובהר, כי כל הפרטים הנמסרים מועברים לחברה כשהם מוצפנים, ועל מנת להשלים את הליך הרכישה. ידוע ללקוח שהחברה תעביר את פרטי הלקוח שנמסרו לידה לצד שלישי הכפוף להוראות תקנון זה ולחברות האשראי. מאגר לקוחות החברה רשום במשרד המשפטים מאגר מס' 304107.

אמון הציבור

אפיק מוצרי הדפסה בע"מ התחייבה להגינות צרכנית, ונמצאה ראויה ל"תו אמון הציבור". התו משקף הבטחה בדבר איכות השירות ונכונות החברה לתיקון ליקויים. החברה נמצאת תחת בקרה שוטפת מצד הארגון. אם תלונה כלשהי לא טופלה לשביעות רצון הלקוח ניתן לפנות בתלונה לארגון אמון הציבור: www.emun.org.

מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באתר, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב–יפו. על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.